• meer
 • stad
 • meer
 • leven
Even geduld a.u.b.

Privacy statement

Privacy Statement SENS Group B.V.

Dit is het privacy statement van de Besloten vennootschap met gewone structuur SENS Group B.V., hierna: SENS. SENS is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51371367 en is gevestigd aan de Vermaasstraat 1A (2584 RB) te ‘s-Gravenhage. In dit document wordt uitgelegd hoe SENS omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht SENS de grootst mogelijke zorgvuldigheid. SENS zal deze persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waar het in dit privacy statement gaat om ‘project(en) van SENS’, zijn daar steeds ook onder begrepen: alle juridische samenwerkingsverbanden met derden waarin SENS participeert (onder andere blijkend uit commerciële uitingen).

Voor vragen over dit statement of over uw persoonsgegevens kunt u telefonisch contact opnemen met SENS op het nummer: 070-2390150 of een e-mail sturen naar info@sens.staging.tylw.nl

Hoe wij de beschikking krijgen over persoonsgegevens, hoe wij daar vervolgens mee omgaan, op welke wijze wij deze verwerken en welke rechten u hierbij zelf ook heeft als relatie van SENS, leest u hieronder.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van SENS, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan SENS, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

SENS is onder andere in de mogelijkheid op persoonsgegevens te verzamelen wanneer:

 1. U een website van SENS bezoekt;
 2. U telefonisch of per e-mail contact zoekt met SENS;
 3. U zich inschrijft voor een van onze nieuwsbrieven;
 4. U uw gegevens invult of achterlaat alsmede aanwezig bent bij een van de door SENS georganiseerde evenementen of bij het bezoek van een evenement waaraan SENS ook deelneemt (hierna: ‘ Evenementen’);
 5. SENS via derden gegevens opvraagt, bijvoorbeeld ten behoeve van een door SENS uitgevoerd marktonderzoek of kadastraal onderzoek;
 6. U met SENS een koopovereenkomst aangaat voor de aankoop van de door u gewenste woning;
 7. SENS foto- en/of videobeelden (referentiebeelden) maakt op de locatie alsmede in de omgeving van projecten van SENS of tijdens Evenementen;
 8. U uw gegevens invult of achterlaat op het bij een project van SENS betrokken makelaarskantoor;
 9. U uw gegevens zelf invult of achterlaat op onze website dan wel op de website van een van de projecten van SENS;
 10. U zich besluit in te schrijven als Belangstellende of Geïnteresseerde in een van de projecten van SENS;
 11. U solliciteert voor een functie bij SENS;
 12. U in dienst treedt bij SENS als werknemer;
 13. U uw diensten aanbiedt aan SENS;
 14. U het terrein, waar de kantoren van SENS gevestigd zijn, betreedt;

Categorieën persoonsgegevens

SENS kan persoonsgegevens verwerken vanuit de verschillende vormen van relaties die SENS onderhoudt met de ‘markt’. Welke persoonsgegevens worden verzameld, hangt af van de relaties die u met SENS heeft. SENS verzoekt u om de juiste en relevante gegevens aan SENS aan te leveren. Indien er voor het doel, waarvoor u aan SENS persoonsgegevens heeft verstrekt, relevante wijzigingen plaatsvinden, dient u dit door te geven aan SENS. SENS kan op deze manier beschikken over correcte en actuele persoonsgegevens.

De relaties van SENS kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 1. Consumenten, waaronder websitebezoeker, contactzoekende, nieuwsbrieflezer, belangstellende, geïnteresseerde (inschrijver), koper en bezoeker van het Evenement);
 2. Zakelijke relaties;
 3. Potentiële werknemers, waaronder werknemers en sollicitanten.

Hieronder leest u welke categorieën persoonsgegevens SENS verwerkt per type relatie.

Consumenten:

De dienstverlening van SENS is voornamelijk gericht op consumenten, waarbij SENS onderscheid maakt in de volgende type consumenten:

 1. Websitebezoeker:
  Indien u een (van de ) website(s) van SENS bezoekt, kan SENS door middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. SENS zal enkel persoonsgegevens verzamelen, indien u daar toestemming voor heeft verleend. Tevens wordt uw IP-Adres geregistreerd op de server van SENS voor beveiligingstechnische redenen.
 2. Contactzoekende:
  Indien u via de website, per e-mail of telefonisch contact opneemt met SENS, zal SENS enkel persoonsgegevens verwerken voor zover dat voor het doel van uw contact noodzakelijk is.
 3. Nieuwsbrieflezer:
  Indien u op de hoogte wil worden gehouden van de laatste ontwikkelingen omtrent één (of meerdere) project(en) van SENS, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. SENS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  1. Contactgegevens
 4. Belangstellende:
  Indien u belangstelling heeft in een woning of andere bouwvorm uit een (van de ) project(en) van SENS, kunt u dit kenbaar maken aan SENS. SENS verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  1. Contactgegevens;
  2. NAW-gegevens
 5. Geïnteresseerde (inschrijver):
  Indien u zich inschrijft voor de aankoop van een woning of andere bouwvorm uit een project van SENS, worden o.a. de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt door SENS:

  1. Contactgegevens;
  2. NAW-gegevens
  3. Geboortedatum en -plaats;
  4. Geslacht;
  5. Gegevens van uw partner (indien u de betreffende woning samen met een partner wenst te kopen);
  6. Financiële gegevens, waaronder uw bruto jaarinkomen (en indien van toepassing dat van uw partner);
  7. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
 6. Koper:
  Indien u een woning of andere bouwvorm uit een project van SENS wenst te kopen en een koopovereenkomst aangaat met SENS, worden o.a. de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

  1. Contactgegevens;
  2. NAW-gegevens;
  3. Geboortedatum en -plaats;
  4. Geslacht;
  5. Documentnummer legitimatiebewijs;
  6. Kopie van uw Legitimatiebewijs;
  7. Gegevens van uw partner (indien van toepassing);
  8. Burgerlijke staat;
  9. Financiële gegevens, waaronder uw maximale financiële verplichtingen die u bij e financiering van de woning wenst aan te gaan.
 7. Deelnemer Evenementen:
  Indien u deelneemt aan een Evenement van SENS, kan SENS persoonsgegevens van u verzamelen. De persoonsgegevens hangen af van het soort Evenement, SENS zal u hierover tijdig informeren. SENS verwerkt o.a. de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  1. Contactgegevens;
  2. NAW-gegevens;
  3. Geslacht;
  4. SENS kan gedurende een Evenement tevens foto en/of videomateriaal maken. SENS zal u hierover bij ieder Evenement informeren indien dat het geval is. SENS zal alleen foto en/of videomateriaal maken indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

Zakelijke relaties:

SENS kan persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen of organisaties waarmee SENS zaken doet of het voornemen daartoe hebben. Tevens kan SENS persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die aanwezig zijn op een Evenement, zoals medewerkers van zakelijke relaties van SENS of van overheidslichamen. SENS zal persoonsgegevens die wij in dit kader verkregen hebben ook uitsluitend verwerken om uitvoering te geven aan de wijze waarop u een zakelijke relatie heeft met SENS of voor het doel waarvoor u als zakelijke relatie persoonsgegevens aan SENS heeft verstrekt.

Potentiële Werknemers:

 1. Sollicitant:
  Indien u wil solliciteren bij SENS of door SENS wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, worden de worden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerkt:

  1. Contactgegevens;
  2. NAW-gegevens;
  3. Gegevens zoals vermeld in het cv;
  4. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.
 2. Werknemer:
  Een werknemer vanSENS dient met betrekking tot zijn arbeidsrechtelijke relatie met SENS persoonsgegevens aan te leveren. SENS is zich ervan bewust dat hierbij ook een aantal privacygevoelige persoonsgegevens aan haar worden verstrekt en streeft daarom naar een gedegen beveiligings- en vertrouwelijkheidsniveau voor het beschermen van deze persoonsgegevens.

  1. Contactgegevens;
  2. NAW-gegevens;
  3. Gegevens zoals vermeld in het cv;
  4. Kopie van uw identiteitsbewijs;
  5. SENS is trots op haar werknemers en presenteert hen dan ook graag door middel van foto- en/of videomateriaal aan haat relaties en/of klanten onder andere op de website, nieuwsbrieven, social media en/of op ieders persoonlijke visitekaartje. SENS zal alleen foto en/of videomateriaal maken en/of plaatsen indien u hier toestemming voor heeft gegeven.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door SENS verwerkt worden, hebben o.a. ten doel om:

 1. Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 2. Het uitvoeren van haar diensten;
 3. Verbeteren van de dienstverlening;
 4. Het verrichten van betalingen;
 5. Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 6. Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 7. Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 8. Het versturen van nieuwsbrieven;
 9. Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
 10. Om trendanalyses en marktonderzoeken uit te voeren, uitsluitend na uw toestemming indien het om direct van u verkregen gegevens gaat. Wanneer het hierbij om gegevens gaat die SENS via derden (indirect) heeft verkregen, zal Blauwhoed daar met dezelfde zorgvuldigheid mee omgaan als dat zij dat doet met persoonsgegevens die zij direct verkrijgt;
 11. Om enquêtes bij klanten af te nemen om te toetsen of de gerealiseerde leveringen en diensten voldoen aan de eisen van haar klanten en de eisen die SENS zichzelf hierbij oplegt, uitsluitend wanneer de klanten zelf toestemming hiervoor hebben verleend;
 12. Om klantprofielen te kunnen opstellen met het doel om haar klanten nog beter en gerichter van dienst te kunnen zijn, uitsluitend wanneer de klanten zelf toestemming hiervoor hebben verleend;
 13. Om de rechten en plichten van werknemers op grond van een arbeidsrechtelijke relatie met SENS na te kunnen komen dan wel hieraan te kunnen voldoen, uitsluitend ter sluiting of uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op basis van wettelijke verplichtingen;
 14. Om een zakelijke relatie met SENS (mogelijk) te kunnen aangaan, uit te voeren, na te komen, te onderhouden en/of uit te breiden, uitsluitend ter uitvoering van een overeenkomst, ter voorkoming van imagoschade voor SENS, op basis van een factuurrelatie, op basis van wettelijke verplichtingen, op basis van een gerechtvaardigd belang of op vrijwillige basis;
 15. Om de kantoorgebouwen van SENS te kunnen beveiligen en ter voorkoming dat onbevoegden (het terrein rondom) de kantoren van SENS betreden, uitsluitend ter bewaking en beveiliging van haar kantoren en ter controle van het aantal mensen dat zich in het gebouw bevinden bij eventuele calamiteiten;

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van SENS  worden persoonsgegevens verwerkt. SENS verwerkt uitsluitend gegevens die SENS noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met SENS  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van een van de websites van SENS indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die SENS biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door SENS verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

SENS deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op SENS kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens o.a. gedeeld worden zijn:

 1. De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 2. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.
 3. Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens en contact- en NAW-gegevens.
 4. Door SENS ingeschakelde derden, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens

SENS neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Verwerking persoonsgegevens buiten Nederland

SENS verwerkt de door haar verkregen persoonsgegevens in beginsel alleen in Nederland. Daarnaast is het mogelijk dat SENS persoonsgegevens deelt met verwerkers die niet in Nederland en ook niet in de Europese Unie gevestigd zijn.

Disclaimer

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. SENS behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. SENS aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van SENS voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

SENS maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. SENS mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die SENS gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Op de website van SENS worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat SENS  informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Gebruik Social Media

SENS maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Twitter, Instagram, Youtube). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst SENS u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Recht van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 1. Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 2. Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 3. Recht op gegevenswissing;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 4. Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met SENS.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan SENS, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan SENS over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 6. Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. SENS staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop SENS met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail info@sens.staging.tylw.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

SENS kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 7 december 2020.